Anabolity polisacharydowe

Anabolity polisacharydowe. Pozakomórkowo wielocukry występują pod postacią śluzów, wytwarzanych w znacznych ilościach przez niektóre gatunki bakterii. Szereg specyficznie zbudowanych Ryc. 41. Probówka z polisacharydów występuje w otoczkach bakteryj- rurką Durhama nych. Wewnątrz komórek, u niektórych gatunków

bakterii, gromadzą się glikogen lub skrobia. Wykrywanie obecności wielocukrów nie przedstawia większych trudności. Śluzy wytwarzane na pożywkach widoczne są gołym okiem można je także wybąrwić za pomocą wybranych metod chemicznych. Otoczki można wykazać za pomocą barwienia pozytywno-negatywnego. Glikogen i skrobię można wybąrwić za pomocą odczynników zawierających jod.

Do celów diagnostycznych śluzy wykorzystuje się przy określaniu kolonii – śluzowe, nieśluzowe, a otoczki do charakteryzowania gatunku bakterii – otoczkowe, bezotoczkowe.

Leave a Reply