Anabolity

indol – produkt przemiany tryptofanu mocznik oraz rzadziej inne związki organiczne. W diagnostyce największe znaczenie mają próby na wytwarzanie indolu i próby na zakwaszanie podłoża.

Anabolity. Bakterie syntetyzują znaczną liczbę wielko- i drobnocząstecz- kowych organicznych związków chemicznych, w tym szereg związków charakterystycznych, których nie wytwarzają inne żywe struktury. Dlatego na podstawie wykrywania obecności odpowiednich produktów w pożywce można ustalić gatunek bakterii, a także stopień ich patogenności dla’ organizmu ludzkiego.

Do produktów syntezy wydalanych do środowiska albo gromadzonych w pożywce zalicza się: a) polisacharydy (wielocukry), b) białka, c) tłuszcze, d) barwniki, e) witaminy, f) inne związki, np. czynniki wzrostowe.

Leave a Reply