ANATOMIA I MORFOLOGIA INNYCH MIKROORGANIZMÓW

Riketsje i mikoplazmy mają kształt podobny do bakterii cylindrycznych (małe pałeczki). Często spostrzega się także formy polimorficzne. Błona komórkowa i ściana komórkowa występują u tych drobnoustrojów i są podobne w strukturze oraz składzie chemicznym do elementów bakterii. Szczegóły odróżniające te mikroorganizmy zostaną omówione w dalszych rozdziałach. Podobieństwo morfologiczne i chemiczne jest przyczyną, że drobnoustroje te uważane są za bakterie prymitywne.

Na niższym od bakterii stopniu budowy znajdują się wirusy. Można je podzielić na dwie umowne grupy. Małe wirusy morfologicznie składają się z genomu (DNA lub RNA) i otaczającej go jednowarstwowej otoczki białkowej. Większe wirusy posiadają otoczkę białkową złożoną z dwóch warstw. Zagadnienia te szeroko omawiane są w wirusologii.

Pierwotniaki i grzyby chorobotwórcze mają bardziej złożoną budowę komórki niż bakterie. Występuje u nich wyraźnie uformowane jądro otoczone błoną, a w cytoplazmie stwierdza się obecność szeregu organeli. Komórki tych drobnoustrojów są duże. Morfologia tych mikroorganizmów szerzej jest omówiona w odpowiednich rozdziałach tego podręcznika.

Metody badania budowy komórek riketsji, mikoplazm oraz grzybów i pierwotniaków są takie same jak przy badaniu bakterii. Morfologię wirusów można badać tylko w mikroskopie elektronowym po sporządzeniu specjalnych preparatów.

Leave a Reply