Author Archive

Endotoksyny

Z końcem XIX wieku Klein wykazał, że drobnoustroje, które nie wytwarzają egzotoksyn, mogą mimo to wywierać działanie toksyczne na ustrój. Zawdzięczają to posiadaniu endotoksyn. Nazwa „endotoksyna” ma swoje źródło w poglądzie, że jest to materiał znajdujący się wewnątrz komórki, dostępny po uszkodzeniu drobnoustroju. Prace nad uzyskaniem endotoksyn szły więc w kierunku rozbicia bakterii metodami fizycznymi (rozcieranie mechaniczne, zamrażanie i odtajanie, rozbijanie ultradźwiękami) lub chemicznymi (działaniem kwasami, zasadami, enzymami) i oczyszczania zdobytego materiału. Najczęściej stosowano 1 mol kwas trój- chlorooctowy (Boivin i Mesrobeanu), 1,5 mol mocznik lub mieszaninę fenolu i wody (Westphal). Uzyskana endotoksyna jest kompleksem gli- kolipopolipeptydowym, występującym najczęściej u bakterii Gram-ujem- nych w jednej z 3 warstw ściany komórkowej. Stanowi ona 5-7% ciężaru suchej masy bakterii w fazie S i około 0,2% masy bakterii w fazie R. Proporcje składników kompleksu zmieniają się zależnie od metody ekstrakcji.

Read the rest of this entry »

Ważniejsze fakty i daty z rozwoju mikrobiologii

Do celów bakteriologicznych mikroskop został wykorzystany przez francuskiego chemika Ludwika Pasteura (1822-1893). Następujące odkrycia tego badacza miały fundamentalne znaczenie dla rozwoju mikrobiologii.

a. Obalił teorię samorództwa organizmów przez zastosowanie metody wyjaławiania (sterylizacja) pożywek. Metoda ta po udoskonaleniu ma do dziś szerokie zastosowanie.

Read the rest of this entry »

Witaminy i inne związki chemiczne

Szereg gatunków bakterii syntetyzuje i wydala witaminy, aminokwasy, czynniki wzrostowe (dla innych bakterii), ale nie mają one praktycznego zastosowania w podstawowej diagnostyce bakteriologicznej.

BAKTERIOFAGI. Ciekawym zjawiskiem biologicznym, występującym w świecie bakterii, jest istnienie wirusów bakteryjnych, znanych pod nazwą bakteriofagów (w skrócie fagów). Wirusy te zakażają wrażliwe bakterie i powodują ich śmierć. Bakteriofagi podzielono na dwie duże grupy: fagi zjadliwe, powodujące zawsze lizę zakażonej komórki z równoczesnym wydostawaniem się do otaczającego środowiska nowych cząsteczek fagowych, oraz fagi łagodne, które po wniknięciu do wrażliwej komórki bakteryjnej nie na- mnażają się. Kwas dezoksyrybonukleinowy faga zaczepia się na chromosomie bakterii. Proces reduplikacji cząsteczek faga jest zahamowany. Zjawisko przyjęcia i .zaczepienia się kwasu nukleinowego faga w komórce bakteryjnej nazywa się lizogenią, czyli zdolnością komórki do rozpuszczenia się po zadziałaniu czynników (np. promieni nadfioletowych odblokowujących syntezę faga.

Read the rest of this entry »

Gazowy skład środowiska

Bakterie mają różne zapotrzebowanie, jeśli chodzi o obecność lub brak tlenu atmosferycznego, a niektóre gatunki wymagają obecności dużego odsetka (około 10%) dwutlenku węgla. Zależnie od wzrostu tlenu w atmosferze bakterie można podzielić na trzy grupy. Podział ten zależy od przebiegu metabolizmu wewnątrzkomórkowego, a więc od obecności pewnych grup enzymów.

Read the rest of this entry »

Pierre Antonio Micheli

Pierre Antonio Micheli (1679-1737), włoski botanik i mikolog, wydaje w 1729 r. pierwszy tom dzieła „Nova Plantarum Genera”, w którym opisuje grzyby i wprowadza takie nazwy jak: Aspergillus, Mucor, Tuber i inne. Opisuje też metody hodowli grzybów na kawałkach pokrojonej dyni

Otto Müller, uczony duński, który w dziele wydanym w 1786 r. „Animalcula infusoria…” przedstawia rysunki licznych bakterii oraz wprowadza dwie (systematyczne) nazwy: Vibrio i Monas-,

Read the rest of this entry »

W obrębie immunoglobulin

Immunoglobuliny IgE są przeciwciałami uczulającymi skórę (reaginy), a więc są odpowiedzialne za anafilaktyczny typ nadwrażliwości natychmiastowej. Wiążą się one bardzo silnie z niektórymi komórkami, szczególnie z komórkami tucznymi własnego organizmu, dlatego IgE nazywane są także przeciwciałami homocytotropowymi. Pojawiają się one w znacznie zwiększonej ilości w niektórych chorobach (zakażeniach pasożytniczych, szczególnie w robaczycach).

Read the rest of this entry »

Druga grupa to drobnoustroje o wysokich wymaganiach

Na podstawie zapotrzebowania bakterie chorobotwórcze można podzielić na kilka grup. Wyróżnia się grupę bakterii o prostych wymaganiach ” odżywczych. Rozmnażają się one dobrze na prostych podłożach o odpowiednim składzie soli i buforów. Jako źródło azotu mogą być użyte azotyny lub amoniak, a jako źródło węgla i energii związki mleczanów lub węglowodanów.

Read the rest of this entry »

Anabolity polisacharydowe

Anabolity polisacharydowe. Pozakomórkowo wielocukry występują pod postacią śluzów, wytwarzanych w znacznych ilościach przez niektóre gatunki bakterii. Szereg specyficznie zbudowanych Ryc. 41. Probówka z polisacharydów występuje w otoczkach bakteryj- rurką Durhama nych. Wewnątrz komórek, u niektórych gatunków

bakterii, gromadzą się glikogen lub skrobia. Wykrywanie obecności wielocukrów nie przedstawia większych trudności. Śluzy wytwarzane na pożywkach widoczne są gołym okiem można je także wybąrwić za pomocą wybranych metod chemicznych. Otoczki można wykazać za pomocą barwienia pozytywno-negatywnego. Glikogen i skrobię można wybąrwić za pomocą odczynników zawierających jod.

Read the rest of this entry »

Antybiotyki nie zastępują rozpoznania

-1. Antybiotyki nie zastępują rozpoznania, dlatego nie można stosować ich „na ślepo”. Należy wykryć czynnik etiologiczny schorzenia, izolować go i wykonać antybiogram, na którego podstawie ustala się plan leczenia.

-2. Antybiotyki nie zastępują leczenia chirurgicznego, dlatego należy usunąć z organizmu patologicznie zmienione tkanki lub narządy (np. wyrostek robaczkowy, pęcherzyk żółciowy, płat płuca, naciąć ropień). W szeregu chorób tylko zabieg operacyjny umożliwia wyleczenie chorego. Antybiotyki w takich schorzeniach mogą zmieniać i zamazywać właściwy obraz określonej jednostki.

Read the rest of this entry »

IMMUNOLOGIA NOWOTWORÓW

Badania doświadczalne dowiodły, że komórki nowotworowe posiadają szereg determinant antygenowych, które pobudzają aparat immunologiczny do odpowiedzi. Można te antygeny ująć w 3 grupy:

-1. Antygeny płodowe, które stwierdza się w okresie embrionalnym i zaraz po urodzeniu, ale nie znajduje się ich u zdrowych dorosłych ludzi. Prawdopodobnie są one genetycznie represorowane i podczas rozwoju nowotworu ulegają derepresji. Są one szybko złuszczane z powierzchni komórki i znajduje się je w surowicy. Antygeny karcinoembrionalne i alfa-fetoproteiny mogą być elementem wczesnej diagnostyki.

Read the rest of this entry »