Bakteriologia

łącznikiem są małe wymiary drobnoustrojów oraz podobne metody badawcze. Zależnie od cech biologicznych poszczególnych drobnoustrojów * mikrobiologię można podzielić na:

-1. Bakteriologię (gr.: bakterion – laseczka), która zajmuje się drobnoustrojami stojącymi na pograniczu świata roślinnego i zwierzęcego. Drobnoustroje te nazwano bakteriami. Wieloletnie badania wykazały, że istnieją drobnoustroje bakteriopodobne, nazywane czasem bakteriami prymitywnymi. Do nich zalicza się: riketsje (od nazwiska badacza tych zarazków Rickettsa) i mikoplazmy. Wymienionymi drobnoustrojami także zajmuje się bakteriologia.

-2. Wirusologię (łac.: virus – jad), która obejmuje najmniejsze drobnoustroje zawierające w swoim składzie tylko jeden z kwasów nukleinowych (DNA lub RNA). Są one ścisłymi pasożytami wewnątrzkomórkowymi, stojącymi na pograniczu świata żywego i nieożywionego. Drobnoustroje te nazwano wirusami.

Leave a Reply