Charakterystyka antygenu

Pod względem chemicznym antygeny mogą być białkami, wielocukra- mi oraz połączeniami glikolipidowymi lub glikolipoproteidowymi. Antygenami bakteryjnymi są składniki strukturalne . komórki, jak antygen somatyczny O, rzęskowy antygen H, otoczki. Mogą one występować również w formie rozpuszczalnej jako egzotoksyny, hemolizyny, fibryndlizyny. Rozpuszczalne antygeny bakteryjne są zawsze białkami, stałe antygeny mają bardziej różnorodną budowę chemiczną.

Ciężar molekularny antygenu pełnego wynosi przynajmniej 10 000, poniżej 5000 cząsteczka przestaje być immunogenem. Powierzchnia antygenu powinna być dość duża. Duże drobiny są wolno wydalane przez nerki, nie przechodzą przez ściany naczyń, przez co długo wywierają swoje działanie.

Od podobieństwa budowy chemicznej antygenu do budowy chemicznej tkanki zależy siła jego działania. Im bliższe jest to podobieństwo, tym działanie jego jest słabsze, tym mniej wywołuje przeciwciał.

Leave a Reply