CYTOLOGIA KOMÓRKI BAKTERYJNEJ

Komórka każdej bakterii składa się z trzech zasadniczych elementów: błony komórkowej, cytoplazmy i substancji chromatynowej. Oprócz tych elementów, u niektórych gatunków bakterii występują jeszcze: fimbrie, rzęski, otoczki, przetrwsrfniki i ciała zapasowe.

Błona komórkowa składa się ze ściany komórkowej i błony cytoplazma- tycznej. 1. Ściana komórkowa. Ma ona skomplikowaną budowę morfologiczną i fizykochemiczną. Utrzymuje w określonej przestrzeni zawartość cytoplazmy, nukleoidu i pozostałych składników protoplazmy. Kształt ściany i jej funkcje fizjologiczne są uzależnione od oddziaływania środowi-

ska i od wewnętrznych faz rozwojowych komórki. Budowa morfologiczna i skład chemiczny ściany są zróżnicowane (ewolucyjnie), co obecnie jest wykorzystywane do celów systematyki. Szczególnie ważny jest kwas L-dwuaminowy, wchodzący w skład peptydoglikanu. .

Leave a Reply