Czynnik przenoszenia oporności

sem zbyt niski poziom antybiotyku zależy od utrudnień w przenikaniu, np. w ropniach wewnątrznarządowych. Po utracie kontaktu z antybiotykiem oporna populacja powoli traci oporność, a więc ten typ oporności nie jest zakodowany w genotypie komórki bakteryjnej.

Czynnik przenoszenia oporności (RTF – resistance transfer factor) nazywany także czynnikiem R (R factor), jest skomplikowanym związkiem chemicznym znajdującym się w cytoplazmie bakterii opornych na działanie antybiotyków. Jest to plazmid zdolny do samoreprodukcji zawierający DNA, ale tzw. cytoplazmatyczny, odrębny od DNA jądrowego. W plazmidach tych zakodowana jest umiejętność wytwarzania oporności. Przenoszenie oporności „cytoplazmatycznej” ma miejsce podczas koniugacji (rekombinacji) komórki opornej z komórką wrażliwą. Ten sposób przekazywania oporności stwierdzono u bakterii z grup Enterobacteriaceae i Staphylococcus.

e. Antybiotykozależność bakterii. Jest to ciekawe zjawisko, polegające na tym, że podczas leczenia (można uzyskać także w warunkach doświadczalnych) pojawia się populacja bakterii nie tylko opornych, ale nawet zależnych od antybiotyku. Zależnie od stopnia „przyzwyczajenia” bakterii spostrzegano zupełny brak lub znaczne zwolnienie wzrostu, jeśli w pożywce nie było antybiotyku.

Leave a Reply