Immunoterapia

Immunoterapia czynna polega na nieswoistej stymulacji obrony ustroju przez szczepienie szczepionką BCG lub Corynebacterium parvum. Leczenie nie daje jednak dotąd pozytywnych wyników u większych grup ludzi, chociaż jest skuteczne w pojedynczych przypadkach. Nie traci się jednak nadziei i wiele ośrodków w świecie, w tym również w Polsce, pracuje nad immunoprofilaktyką i immunoterapią nowotworów.

ODSTAWY ODPORNOŚCI W CHOROBACH ZAKAŹNYCH Nauka o odporności (łac.: immunitas) jest ściśle związana z mikrobiologią. Przedmiotem jej badań są mechanizmy obronne skierowane przeciw ciałom obcym wnikającym do ustroju. Niektóre formy obrony powstały w procesie ewolucji ssaków i są przekazywane przez dziedziczenie, inne mechanizmy obronne formują się w życiu osobniczym człowieka i zwierząt. Czynnikiem zagrażającym organizmowi wyższemu są przede wszystkim drobnoustroje chorobotwórcze, które wywołują zakażenie.

Leave a Reply