Komórki immunokompetentne

Ustalono, że limfocyty tworzą niejednolitą populację, co jest spowodowane istnieniem dwóch dróg migracji komórek hemopoetycznych. Komórki macierzyste (progenitorowe, komórki pnia, stem cells), pochodzące z worka żółtkowego embriona, wątroby płodu czy u dorosłych ze szpiku kostnego, różnicują się tworząc kilka linii komórek: erytrocyty, granulocyty, trombocyty, makrofagi. Część z nich wędruje do centralnych narządów chłonnych, różnicując się po linii limfocytarnej.

Prawdopodobnie w obu centralnych narządach nabywają one kompetencji, tzn. uzyskują informację (przypuszczalnie pod wpływem wydzielanego hormonu), która pozwala im po zetknięciu się z antygenem na czynny udział w procesach immunologicznych. Po opuszczeniu grasicy zasiedlają one obwodowe narządy chłonne: śledzionę, węzły chłonne, wątrobę.

Komórki immunokompetentne, grasiczozależne (limfocyty T) są w dużej części komórkami długo żyjącymi, przechowującymi pamięć immunologiczną i odgrywającymi główną rolę w odczynach wtórnych (anam- nestycznych). Komórki pamięciowe, które przyjęły informację zachowują ją przez całe życie. Limfocyty T biorą udział w odpowiedzi komórkowej ustroju, w odczynach nadwrażliwości typu tuberkulinowego, w odrzucaniu przeszczepów i w niszczeniu nowotworów. Spełniają one jeszcze jedną ważną funkcję: nadzorują prawidłowość funkcji komórek, atakują i usuwają komórki zmutowane nie dopuszczając do ich proliferacji.

Leave a Reply