Laktoza

Klasycznym już dziś przykładem jest układ laktoza – (3-galaktozydaza. W komórkach pałeczki okrężnicy (E. coli) nie można wykryć obecności |3-galaktozydazy. Jeśli jednak dodać do pożywki laktozy, w ciągu kilku minut pojawia się duża liczba cząsteczek (3-galaktozydazy. Zjawisko to nazwano indukcją enzymu. Enzymy, których szybkość wytwarzania zwiększa się wskutek obecności induktorów (np. laktozy), nazwano enzymami indukowanymi.

Poznano także drugą grupę enzymów, tzw. enzymy represoro- w a n e, których szybkość wytwarzania zmniejsza się przy wzroście stężenią niektórych metabolitów w komórce. Metabolit represoruje (hamuje) wytwarzanie enzymu. Przykładem jest synteza aminokwasu histy- dyny. Jeśli poziom histydyny w komórce jest zbyt niski, wówczas uruchamiany jest (przez metabolity pośrednie) zespół enzymów syntetyzujących. Po uzupełnieniu histydyny enzymy te „zanikają”.

Dotychczas poznane zjawiska działania enzymów w komórkach bakteryjnych wskazują, że jest to pewien układ o samozwrotnej regulacji natężenia i szybkości reakcji biochemicznych, podporządkowanych sobie wzajemnie. Wynik tego współdziałania enzymów nazywamy życiem komórki.

Leave a Reply