Liazy

wnątrzkomórkowym dzieli się na grupy zależnie od chemicznego przebiegu reakcji lub syntezy. a. Hydrolazy. Enzymy katalizujące hydrolizę węglowodanów (po- liozydazy, amylazy itd.), białek (proteazy, peptydazy, amidazy itd.) i różnych estrów (esterazy, lipazy, fosfatazy itd.).

b. Liazy. Enzymy katalizujące rozpad różnych substratów, ale bez przyłączania cząsteczek wody, np. dekarboksylazy, które prowadzą dekar- boksylację aminokwasów z wytwarzaniem C02. Należą tu katalaza i aldo- lazy, które mają duże znaczenie w wykrywaniu niektórych gatunków bakterii.

c. Transferazy. Biorą one udział w metabolicznym rozkładzie i syntezie jako przenośniki różnych grup chemicznych z jednych cząsteczek chemicznych na inne. W procesach energetycznych biorą udział transfosforylazy i transacetylazy. Transglukozydazy syntetyzują wielo- cukrowce bakteryjne. W syntezie potrzebnych komórce aminokwasów udział biorą transaminazy.

Leave a Reply