Metoda dodawania leku do pożywki

Prątki gruźlicy rozmnażają się bardzo wolno, dlatego do badania ich lekowrażliwości stosuje się specjalną metodę. Do pożywki dodaje się ściśle określone stężenia streptomycyny, PAS-u, HKIN-u, a w razie potrzeby przygotowuje się także pożywki z wiomycyną, cykloseryną lub rzadziej używanymi chemioterapeutykami. Do probówek wysiewa się badany szczep. Kiedy w probówce kontrolnej, bez leku, widać już wyraźny wzrost szczepu, wówczas odczytuje się wyniki posiewu w probówkach z poszczególnymi stężeniami leków. Zależnie od stopnia oporności badanego szczepu można planować odpowiedni dobór leków. Przy ocenie badania należy uwzględnić także czas upływający od izolacji szczepu do otrzymania wglądu i jego wrażliwości. Czas ten wynosi^od 6 tygodni do 3 miesięcy. W tym czasie w organizmie chorego mogą pojawić się bakterie oporne np. na streptomycynę.

Stosowanie antybiotyków d& leczenia chorych wymaga dużej rozwagi ze strony lekarza. Szeroki zakres i siła działania antybiotyków stwarzają pozory łatwości, skuteczności i bezkarności tak podczas, jak i po ukończeniu leczenia. Jednak tak nie jest, bo poza innymi niedogodnościami powodują one powstawanie populacji bakterii opornych, które zasiedlają leczony organizm i które rozsiewane są w populacji wrażliwych gospodarzy (ludzi), co z kolei uniemożliwia lub ogranicza stosowanie i skuteczność działania antybiotyków. Dlatego podczas rozpoznawania i leczenia chorób wywoływanych przez mikroorganizmy obowiązują następujące zasady:

Leave a Reply