Nasze witryny
    System reklamy Test
Kategorie
Nasze witryny

Metoda dodawania leku do pożywki

Prątki gruźlicy rozmnażają się bardzo wolno, dlatego do badania ich lekowrażliwości stosuje się specjalną metodę. Do pożywki dodaje się ściśle określone stężenia streptomycyny, PAS-u, HKIN-u, a w razie potrzeby przygotowuje się także pożywki z wiomycyną, cykloseryną lub rzadziej używanymi chemioterapeutykami. Do probówek wysiewa się badany szczep. Kiedy w probówce kontrolnej, bez leku, widać już wyraźny wzrost szczepu, wówczas odczytuje się wyniki posiewu w probówkach z poszczególnymi stężeniami leków. Zależnie od stopnia oporności badanego szczepu można planować odpowiedni dobór leków. Przy ocenie badania należy uwzględnić także czas upływający od izolacji szczepu do otrzymania wglądu i jego wrażliwości. Czas ten wynosi^od 6 tygodni do 3 miesięcy. W tym czasie w organizmie chorego mogą pojawić się bakterie oporne np. na streptomycynę.

Stosowanie antybiotyków d& leczenia chorych wymaga dużej rozwagi ze strony lekarza. Szeroki zakres i siła działania antybiotyków stwarzają pozory łatwości, skuteczności i bezkarności tak podczas, jak i po ukończeniu leczenia. Jednak tak nie jest, bo poza innymi niedogodnościami powodują one powstawanie populacji bakterii opornych, które zasiedlają leczony organizm i które rozsiewane są w populacji wrażliwych gospodarzy (ludzi), co z kolei uniemożliwia lub ogranicza stosowanie i skuteczność działania antybiotyków. Dlatego podczas rozpoznawania i leczenia chorób wywoływanych przez mikroorganizmy obowiązują następujące zasady:

Leave a Reply