Micro

Gazowy skład środowiska

Bakterie mają różne zapotrzebowanie, jeśli chodzi o obecność lub brak tlenu atmosferycznego, a niektóre gatunki wymagają obecności dużego odsetka (około 10%) dwutlenku węgla. Zależnie od wzrostu tlenu w atmosferze bakterie można podzielić na trzy grupy. Podział ten zależy od przebiegu metabolizmu wewnątrzkomórkowego, a więc od obecności pewnych grup enzymów.

Read the rest of this entry »

Pierre Antonio Micheli

Pierre Antonio Micheli (1679-1737), włoski botanik i mikolog, wydaje w 1729 r. pierwszy tom dzieła „Nova Plantarum Genera”, w którym opisuje grzyby i wprowadza takie nazwy jak: Aspergillus, Mucor, Tuber i inne. Opisuje też metody hodowli grzybów na kawałkach pokrojonej dyni

Otto Müller, uczony duński, który w dziele wydanym w 1786 r. „Animalcula infusoria…” przedstawia rysunki licznych bakterii oraz wprowadza dwie (systematyczne) nazwy: Vibrio i Monas-,

Read the rest of this entry »

W obrębie immunoglobulin

Immunoglobuliny IgE są przeciwciałami uczulającymi skórę (reaginy), a więc są odpowiedzialne za anafilaktyczny typ nadwrażliwości natychmiastowej. Wiążą się one bardzo silnie z niektórymi komórkami, szczególnie z komórkami tucznymi własnego organizmu, dlatego IgE nazywane są także przeciwciałami homocytotropowymi. Pojawiają się one w znacznie zwiększonej ilości w niektórych chorobach (zakażeniach pasożytniczych, szczególnie w robaczycach).

Read the rest of this entry »

Druga grupa to drobnoustroje o wysokich wymaganiach

Na podstawie zapotrzebowania bakterie chorobotwórcze można podzielić na kilka grup. Wyróżnia się grupę bakterii o prostych wymaganiach ” odżywczych. Rozmnażają się one dobrze na prostych podłożach o odpowiednim składzie soli i buforów. Jako źródło azotu mogą być użyte azotyny lub amoniak, a jako źródło węgla i energii związki mleczanów lub węglowodanów.

Read the rest of this entry »

Anabolity polisacharydowe

Anabolity polisacharydowe. Pozakomórkowo wielocukry występują pod postacią śluzów, wytwarzanych w znacznych ilościach przez niektóre gatunki bakterii. Szereg specyficznie zbudowanych Ryc. 41. Probówka z polisacharydów występuje w otoczkach bakteryj- rurką Durhama nych. Wewnątrz komórek, u niektórych gatunków

bakterii, gromadzą się glikogen lub skrobia. Wykrywanie obecności wielocukrów nie przedstawia większych trudności. Śluzy wytwarzane na pożywkach widoczne są gołym okiem można je także wybąrwić za pomocą wybranych metod chemicznych. Otoczki można wykazać za pomocą barwienia pozytywno-negatywnego. Glikogen i skrobię można wybąrwić za pomocą odczynników zawierających jod.

Read the rest of this entry »

Antybiotyki nie zastępują rozpoznania

-1. Antybiotyki nie zastępują rozpoznania, dlatego nie można stosować ich „na ślepo”. Należy wykryć czynnik etiologiczny schorzenia, izolować go i wykonać antybiogram, na którego podstawie ustala się plan leczenia.

-2. Antybiotyki nie zastępują leczenia chirurgicznego, dlatego należy usunąć z organizmu patologicznie zmienione tkanki lub narządy (np. wyrostek robaczkowy, pęcherzyk żółciowy, płat płuca, naciąć ropień). W szeregu chorób tylko zabieg operacyjny umożliwia wyleczenie chorego. Antybiotyki w takich schorzeniach mogą zmieniać i zamazywać właściwy obraz określonej jednostki.

Read the rest of this entry »

IMMUNOLOGIA NOWOTWORÓW

Badania doświadczalne dowiodły, że komórki nowotworowe posiadają szereg determinant antygenowych, które pobudzają aparat immunologiczny do odpowiedzi. Można te antygeny ująć w 3 grupy:

-1. Antygeny płodowe, które stwierdza się w okresie embrionalnym i zaraz po urodzeniu, ale nie znajduje się ich u zdrowych dorosłych ludzi. Prawdopodobnie są one genetycznie represorowane i podczas rozwoju nowotworu ulegają derepresji. Są one szybko złuszczane z powierzchni komórki i znajduje się je w surowicy. Antygeny karcinoembrionalne i alfa-fetoproteiny mogą być elementem wczesnej diagnostyki.

Read the rest of this entry »

Mechanizm wiązania antygenu z przeciwciałem’

Wiązanie się antygenu z przeciwciałem in vivo stanowi podstawę odporności humoralnej. Każde przeciwciało posiada dwa miejsca, którymi może połączyć się z antygenem (combining site). Oba miejsca mają tę samą swoistość. Każde z nich może składać się z 10-20 aminokwasów (na około 1500, które tworzą całą cząsteczkę). Jest ono ściśle dopasowane do odpowiedniego miejsca antygenu i łączy się z nim częściowo przez obecność grup o przeciwnym ładunku elektrycznym, częściowo siłami Van der Waalsa. Największa siła wiązania ma miejsce w warunkach fizjologicznego pH. Wiązanie jest mimo tych słabych sił wiążących bardzo swoiste i najmniejsze zmiany w układzie atomów w haptenie czy w anty-genie osłabiają i niszczą możliwości wiązania.

Read the rest of this entry »

Odporność nieswoista

Skala rozpiętości odporności naturalnej jest bardzo duża. Od zupełnego braku wrażliwości na zakażenie aż do zupełnego braku odporności, kiedy inwazja drobnoustrojów powoduje śmierć gospodarza. Różne czynniki mają na to wpływ.

-1. Czynniki genetyczne. Spostrzega się np. brak wrażliwości szczurów na zakażenie maczugowcem błonicy. Cecha ta jest stała u wszystkich szczurów, jest więc cechą gatunkową. Znana jest większa odporność owiec algierskich na zakażenie laseczką wąglika niż owiec europejskich, lub

Read the rest of this entry »

METODY BADANIA MORFOLOGII DROBNOUSTROJÓW

Celem poznania morfologii i anatomii mikroorganizmów posługujemy się odpowiednimi przyrządami optycznymi, takimi jak: mikroskopy zwykłe, mikroskopy specjalne i mikroskopy elektronowe. Mikroskopy pozwalają na oglądanie – niewidocznych gołym okiem-drobnoustrojów w odpowiednim powiększeniu.

Kształty i wielkość bakterii można obserwować w zwykłym mikroskopie świetlnym, który powiększa komórki od 1000 do 2000 razy. Do oglą-

Read the rest of this entry »