Mikrobiologia

Mikrobiologia (gr.: mikros – mały, bios – życie, logos – nauka) jest działem biologii zajmującym się istotami jednokomórkowymi lub składającymi się ze struktur komórkopodobnych. Takie istoty nazywamy drobnoustrojami lub mikroorganizmami. Do drobnoustrojów zalicza się:

-1) wirusy, 2) bakterie i mikroorganizmy bakteriopodobne, 3) grzyby (z wyłączeniem grzybów kapeluszowych), 4) glony (z wyłączeniem glonów plechowych), 5) pierwotniaki.

Podział ten wskazuje, że mikrobiologia nie jest nauką jednolitą. W zakres jej zainteresowań są włączone drobnoustroje znacznie różniące się cechami morfologicznymi, fizjologicznymi i ekologicznymi. Podstawowym

Leave a Reply