MUTACJE

Pod pojęciem mutacji rozumie się zmiany zachodzące w chemicznej lub przestrzennej budowie genu. Zmiany takie często w sposób bardzo istotny zaburzają lub zmieniają układ informacji u mutanta w porównaniu z komórką rodzicielską, wyjściową. O pojawieniu się mutanta mówimy wówczas. gdy wykazuje on jedną lub kilka cech genetycznych odmiennych od komórki wyjściowej, macierzystej i przekazują te cechy lub jedną cechę nową następnym pokoleniom.

Zmiany w budowie kwasu dezoksyrybonukleinowego (lub u niektórych grup wirusów w budowie kwasu rybonukleinowego) zawartego w aparacie genetycznym są korzystne i umożliwiają każdemu gatunkowi przetrwanie poprzez selekcję tych mutantów, które są najbardziej przystosowane do aktualnie działającego środowiska. Zmiany takie mogą występować:

a) w pojedynczym kodonie – zmiana jednej zasady, b) w zespole kodonów (genie) – wypadnięcie, wymiana lub dodanie jednego kodonu, c) w chromosomach, co dotyczy organizmów wielokomórkowych.

Powyższe zmiany mogą zachodzić somoistnie (ściślej •– przyczyna nie jest ustalona) i zjawiska takie nazywamy mutacjami spontanicznymi. Zmiany takie można wywołać doświadczalnie w warunkach naturalnych lub sztucznych za pomocą wprowadzania do komórki fragmentu obcego DNA, albo można zadziałać na komórkę tzw. mutagenami. Zmiany wywołane celowo nazywamy mutacjami indukowanymi.

Leave a Reply