Nieswoista odporność humoralna.

a. W surowicy krwi ludzkiej znajdują się tzw. naturalne prze-ciwciała nieobecne po urodzeniu, ale stwierdzone już we wczesnym dzieciństwie. Pochodzenie ich nie jest wyjaśnione. Przypuszcza się, że pojawiają się one jako następstwo zetknięcia się z antygenem w bardzo wczesnym okresie życia lub jako reakcja na antygeny bakteryjne przedostające się z przewodu pokarmowego (bogata flora bakteryjna jelita grubego). Aktywność naturalnych przeciwciał w niszczeniu bakterii jest różna u różnych gatunków zwierząt. Działają one najskuteczniej na bakterie Gram-ujemne. Do przeciwciał naturalnych należą również izoprze- ciwciała w płynach ustrojowych, reagujące z antygenem krwinek czer-wonych.

b. W płynach ustrojowych ludzi zdrowych i zwierząt znajduje się ciepłochwiejna euglobulina o wysokim ciężarze cząsteczkowym (około 1 miliona), wykryta i nazwana przez Pillemera properdyną (łac.: perdere – niszczyć). W obecności komplementu (C3) i jonów Mg++, w temperaturze powyżej 293 K (20°C), zabija ona wiele Gram-ujemnych i niektóre Gram-dodatnie bakterie, inaktywuje pewne wirusy i pierwotniaki i hemolizuje krwinki. Substancja jest makroglobuliną typu IgM, skierowaną przeciw wielocukrom wspólnym wielu gatunkom bakterii, ale różni się od znanych makroglobulin brakiem swoistości. Można ją unieczynnić, działając zymozanem w temperaturze 290 K (17°C). Powstaje wówczas kompleks properdyna-zymozan, który inaktywuje składniki dopełniacza C 3. Surowica taka traci zdolności bakteriobójcze.

c. Czynnikiem surowicy o dużym znaczeniu w mechanizmie nieswoistej obrony jest dopełniacz (komplement). Jest on składnikiem świeżych surowic ludzkich i zwierzęcych. Pod względem chemicznym nie jest substancją jednorodną, składa się z 9 komponentów oznaczonych C 1- C 9, których większość ma charakter enzymów i działa w reakcjach następujących po sobie (reakcja łańcuchowa).

Leave a Reply