Nieswoista odporność humoralna.

a. W surowicy krwi ludzkiej znajdują się tzw. naturalne prze-ciwciała nieobecne po urodzeniu, ale stwierdzone już we wczesnym dzieciństwie. Pochodzenie ich nie jest wyjaśnione. Przypuszcza się, że pojawiają się one jako następstwo zetknięcia się z antygenem w bardzo wczesnym okresie życia lub jako reakcja na antygeny bakteryjne przedostające się z przewodu pokarmowego (bogata flora bakteryjna jelita grubego). Aktywność naturalnych przeciwciał w niszczeniu bakterii jest różna u różnych gatunków zwierząt. Działają one najskuteczniej na bakterie Gram-ujemne. Do przeciwciał naturalnych należą również izoprze- ciwciała w płynach ustrojowych, reagujące z antygenem krwinek czer-wonych.

Read the rest of this entry »

Niektóre gatunki bakterii

odżywcze lub, gdy działają na nie silne środki przeciwbakteryjne, na przykład antybiotyki. Formy kuliste przybierają kształt olbrzymich kul, formy cylindryczne nabrzmiewają lub upodobniają się do nici, formy spiralne rozprostowują się, pęcznieją, powstają zgrubienia i fragmentacja komórek. Po przesianiu na nowe pożywki lub po zakażeniu wrażliwego organizmu bakterie przybierają szybko swój charakterystyczny kształt i wielkość.

Read the rest of this entry »

Limfocyty T

Limfocyty T mogą transformować się w limfoblasty pod wpływem nieswoistego stymulatora fitohemaglutyniny, a limfocyty B – pod wpływem lipopolisacharydów bakterii. Test transformacji blastycznej wykonywany in vitro służy do oceny stanu odporności komórkowej badanego osobnika.

Komórki efektorowe limfocytów T, które biorą udział w reakcjach komórkowej odporności, atakują bezpośrednio antygen i doprowadzają do jego zniszczenia (np. transplantat). Nazwano je dlatego komórkami zabijającymi – (killer).

Read the rest of this entry »

Pochodne furanu

-6. Pochodne furanu. Mechanizm działania pochodnych tego związku polega na zaburzeniu cyklu przemian oksydoredukcyjnych w komórce. Związki te wchodzą w ciągi metaboliczne na miejsce cytochromu C. Do

odkażania śluzówek i ran używane są nitrofurazon, furazolidon i furadan- tyna. 7. Barwniki. Barwniki łączą się ze składnikami lipoproteinowymi proto- plazmy komórki lub denaturują białka. Zależnie od budowy chemicznej jedne barwniki silniej działają na bakterie Gram-dodatnie, inne na bakterie Gram-ujemne. Używane są one do odkażania śluzówek, ran, nie uszkodzonej skóry, a w mikrobiologii dodawane są do pożywek, jako czynniki hamujące wzrost niektórych bakterii. Najczęściej stosowane są: fiolet krystaliczny (pioktanina), błękit metylenowy, zieleń brylantowa i malachitowa oraz pochodne akrydyny: etakrydyna (Rivanolum) i trypa- flawina.

Read the rest of this entry »

Obrzęk

Obrzęk powoduje zwężenie naczyń chłonnych tak, że fagocyty z krwi oraz substancje obronne ustroju dostają się łatwo do miejsca zakażenia przez rozszerzone naczynia krwionośne, natomiast trujące produkty i bakterie mają utrudniony odpływ przez zwężone naczynia chłonne.

Płyn zawarty w obrzęku rozcieńcza jady, bakterie zaś zostają pochłonięte przez leukocyty. Odbywa się intensywny proces fagocytozy (pochłaniania) czy pinocytozy, zależnie od charakteru obcego elementu.

Read the rest of this entry »

Ciśnienie

-2. Ciśnienie. Ciśnienie mechaniczne nie ma wpływu na czynności życiowe drobnoustrojów. W warunkach doświadczalnych formy wegetatywne bakterii wytrzymują ciśnienie do 3000 atmosfer, a zarodniki wytrzymują ciśnienie do 12 000 atmosfer.

Ciśnienie osmotyczne ma duży wpływ na czynności życiowe mikroorganizmów. W naturalnym środowisku życia i w pożywkach musi być zachowana izotonia. Hipotoniczne lub hipertoniczne działanie środowiska działa hamująco lub zabójczo. Hipertoniczne roztwory stosowane są do konserwacji produktów spożywczych (solenie, cukrzenie).

Read the rest of this entry »

MECHANIZMY ODPOWIEDZI IMMUNOLOGICZNEJ

Badania filogenetyczne wskazują na to, że rozwój aparatu tworzącego przeciwciała jest u kręgowców związany z pojawieniem się grasicy. U najprymitywniejszych kręgowców nie posiadających grasicy nie stwierdza się przeciwciał ani nie obserwuje się reakcji nadwrażliwości.

Spostrzeżenia te zostały potwierdzone doświadczalnie. Wycięcie grasicy noworodkom mysim powodowało gwałtowny spadek małych limfocytów i niezdolność do pewnych reakcji immunologicznych. Równocześnie pojawiła się zwiększona wrażliwość na zakażenie.

Read the rest of this entry »

Enzymy oksydoredukcyjne

-3. Enzymy oksydoredukcyjne. W komórkach drobnoustrojów (oprócz wirusów) jest duża grupa enzymów biorących udział w procesach energetycznych. Przeprowadzają one stopniowe wyzwalanie energii z rozkładanych związków chemicznych. Energia ta jest następnie, także stopniowo, zużywana do podtrzymywania procesów życiowych (synteza, przemiany, rozmnażanie).

Enzymy te dzielą się na następujące grupy: a. Oksydazy. Biorą one udział w przenoszeniu wodorów z substra- tu na akceptor, tj. na wolny tlen. b. Oksydazy cytochromowe. Przenoszą one elektrony z układu bakteryjnych cytochromów (a, b, c, d) na tlen.

Read the rest of this entry »

Pożywki proste

Do pożywek prostych płynnych zalicza się bulion zwykły i wodę peptonową. Do pożywek prostych stałych zalicza się agar zwykły i żelatynę.

Pożywki wzbogacone. Znaczna liczba bakterii chorobotwórczych wymaga do swego wzrostu czynników wzbogacających, najczęściej naturalnych. Pożywki wzbogacone składają się z pożywki prostej płynnej albo stałej oraz dodanego czynnika wzbogacającego. Do substancji wzbogacających zalicza się: krew zwierzęcą (najczęściej baranią), węglowodany, wyciągi z narządów zwierzęcych, surowicę krwi i witaminy. Do niektórych pożywek dodaje się równocześnie dwa czynniki wzbogacające. Rzadziej stosuje się inne czynniki wzbogacające, takie jak żółtko jaja kurzego, płyn puchlinowy (ascites) i specjalne związki organiczne.

Read the rest of this entry »

Aminokwasy

-3. Aminokwasy. Bakterie zdolne są do syntezy prawie wszystkich aminokwasów z amoniaku, który spełnia rolę dawcy azotu oraz z glukozy, która jest dawcą węgla. Zdolność do syntetyzowania aminokwasów zależna jest zarówno od gatunku, lub nawet odmiany bakterii, jak też od działania środowiska. Otóż jeśli w podłożu znajdują się gotowe amino

kwasy, wówczas bakteria zużywa je i czasem traci zdolność syntezy tych aminokwasów. Dlatego też szereg bakterii może się normalnie rozwijać tylko na pożywkach, które zawierają białka, polipeptydy lub aminokwasy.

Read the rest of this entry »