Peptydoglikan

Peptydoglikan jest polimerem składającym się z na przemian ułożonych łańcuchów N-acetyloglukozaminy i kwasu N-acetylomuraminowe- go połączonych ze sobą wiązaniami glikozydowymi ß 1-4 oraz z poprzecznie ułożonych łańcuchów tetrapeptydów przyczepionych do (kwasu mlekowego) węgla C-3 kwasu muraminowego. Tetrapeptydy składają się (począwszy od kwasu muraminowego) z L-alaniny, kwasu D-gJutamino- wego, kwasu L-dwuaminowego (różne zależnie od gatunku bakterii) i D-alaniny. D-alanina łączy się z leżącym po przeciwnej stronie pepty- dem przez jego kwas L-dwuaminowy. Jest to olbrzymia makrocząsteczka, stanowiąca podstawowy element szkieletu ściany komórkowej komórek bakteryjnych.

Ściany komórek bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych różnią się zarówno budową, jak i składem chemicznym. Grubość ściany komórki Gram-dodatniej wynosi około 20 nm (u niektórych do 50 nm), a struktura jej zazwyczaj jest jednolita. Zawiera 10-30°/o aminocukrów i niewielką ilość (0-2%) lipidów (wyjątek stanowią tu rodzaje Corynebacterium, Nocardia i Mycobacterium), a także 3-4 aminokwasy. W skład ściany wchodzą peptydoglikan, wielocukry, kwas teichojowy, kwas teichouronowy oraz białka. Mikozydy i glikolipidy wchodzą w skład ściany komórkowej Corynebacterium, Nocardia i Mycobacterium.

Grubość ściany komórki bakterii Gram-ujemnej wynosi około 10– 15 nm. Składa się ona zazwyczaj z dwóch warstw z widoczną u niektórych gatunków przedzielającą je warstwą pośrednią. Ściana zawiera 1-10% aminocukrów, 10-20% lipidów oraz 14-18% aminokwasów, w tym kwas dwuaminopimelinowy. W skład ściany wchodzą peptydoglikan, antygen 0 i lipoproteiny.

Leave a Reply