Pochodne furanu

-6. Pochodne furanu. Mechanizm działania pochodnych tego związku polega na zaburzeniu cyklu przemian oksydoredukcyjnych w komórce. Związki te wchodzą w ciągi metaboliczne na miejsce cytochromu C. Do

odkażania śluzówek i ran używane są nitrofurazon, furazolidon i furadan- tyna. 7. Barwniki. Barwniki łączą się ze składnikami lipoproteinowymi proto- plazmy komórki lub denaturują białka. Zależnie od budowy chemicznej jedne barwniki silniej działają na bakterie Gram-dodatnie, inne na bakterie Gram-ujemne. Używane są one do odkażania śluzówek, ran, nie uszkodzonej skóry, a w mikrobiologii dodawane są do pożywek, jako czynniki hamujące wzrost niektórych bakterii. Najczęściej stosowane są: fiolet krystaliczny (pioktanina), błękit metylenowy, zieleń brylantowa i malachitowa oraz pochodne akrydyny: etakrydyna (Rivanolum) i trypa- flawina.

Siła działania barwników zależy od stężenia, niektóre działają w rozcieńczeniu od 1:1000 do 1:5000, od oddziaływania środowiska oraz od obecności innych związków organicznych (np. ropy), które adsorbując i wiążąc barwnik znacznie osłabiają ich działanie.

-8. Detergenty. Detergentami nazwano sole kwasów tłuszczowych wyższych czwartorzędowych zasad amonowych, które mają ciekawy mechanizm szkodliwego działania na drobnoustroje. Dobrze rozpuszczają się w tłuszczach i w wodzie, gdzie uwalniają wielkocząstkowe jony dodatnie, które łączą się z lipidami ściany komórkowej bakterii i tworzą ścisłą mo- nomolekularną warstwę wokół komórki. Powoduje to zahamowanie przemiany materii, bo nie zachodzą procesy przyswajania składników pożywienia ze środowiska, na skutek tego bakterie giną. Detergenty podobnie działają na pierwotniaki i grzyby. Nie działają na zarodniki. Dodatkową cenną zaletą detergentów jest to, że zmniejszając napięcie powierzchniowe przy odkażaniu przedmiotów znacznie ułatwiają proces mycia, a więc mechanicznego spłukiwania drobnoustrojów.

Leave a Reply