POCHODZENIE DROBNOUSTROJÓW

Pochodzenie drobnoustrojów ściśle łączy się z ewolucją związków chemicznych, jaka miała miejsce podczas rozwoju Ziemi. Wydaje się prawdopodobne, że przed istotami, które określa się jako żywe, były konglomeraty wysokocząsteczkowych związków namnażających się. Związki te, w optymalnych warunkach środowiska, tworzyły to, co można dziś nazwać praistotami. Wśród wielu możliwości wykorzystywania energii pra- istoty mogły ją czerpać i wytwarzać proste związki chemiczne przez fotosyntezę. Z takich praistot rozwinęły się znane z wykopalisk i żyjące obecnie jednokomórkowce. Przypuszczalny przebieg linii ewolucyjnych mikroorganizmów przedstawiono na ryc. 5.

Znane obecnie drobnoustroje pochodzą z dwóch linii rozwojowych. Jedna linia to Eucaryota – jednokomórkowce zawierające jądro otoczone błoną. Posiadają kilka chromosomów, DNA związany jest z histonami, rozmnażają się drogą mitozy. W skład komórki wchodzą sterole, brak jest kwasu dwuaminopimelinowego. Jednokomórkowce fotosyntetyzujące posiadają chloroplasty. Do grupy tej należą m.in. pierwotniaki i grzyby.

Druga linia to Procaryota – jednokomórkowce zawierające skupiska chromatyny, ale bez błony jądrowej, zawierają jeden chromosom, a DNA nie jest związany z histonami. Rozmnażają się przez podział bez mitozy lub w inny sposób. W skład komórki wchodzą: kwas dwuaminopimelino- wy, który jest charakterystyczny dla tej grupy drobnoustrojów, kompleksy mukoid owe brak jest steroli. W błonie komórkowej występuje u nich wyraźny element zwany ścianą komórkową. Jednokomórkowce fotosyntetyzujące mają chromatofory. Do grupy tej należą sinice oraz bakterie właściwe i prymitywne.

Leave a Reply