Środki utleniające

Z zasad używane są czasem: wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) lub wodorotlenek potasowy. Środków tych używa się do odkażania podłóg i bielizny.

-4. Środki utleniające. Działają szkodliwie na drobnoustroje przez wydzielanie w środowisku wodnym wolnego tlenu atomowego (in statu nas- cendi), który utlenia i denaturuje protoplazmę. Chlor i jego pochodne reagują bezpośrednio z grupami aminowymi białek, powodując ich denaturację. Pośrednio działają one także przez wytwarzanie tlenu atomowego.

Do najczęściej używanych środków utleniających zalicza się: ozon, wodę utlenioną, nadmanganian potasu i niektóre nadtlenki metali. Dużą grupę utleniających środków stanowią chlorowce (halogeny). Są to: jod – jodyna, roztwór Lugola chlor gazowy, podchloryny – wapno chlorowane chloramina T, dwuchloramina i inne. Szczególnie szerokie zastosowanie mają chlor i jego pochodne.

Leave a Reply