Śrubowce

Do grupy bakterii spiralnych zalicza się krętki, śrubowce i przecinkowce. Śrubowce mają kształt falisty i są podobne do węży. Przecinkowce, jak sama nazwa wskazuje, podobne są do przecinka, a więc stanowią jakby jeden niepełny skręt spirali.

Czasem populacja bakterii składa się z komórek o różnych kształtach. Bakterie takie określa się jako pleomorficzne (różnokształtne). Pleomorfia bakterii najczęściej powodowana jest czynnikami fizycznymi lub chemicznymi działającymi na namnażającą się populację bakterii. Na przykład czynnikiem takim może być temperatura niższa lub wyższa od optymalnej. Jeśli odchylenia w kształtach leżą jeszcze w granicach fizjologicznych, wówczas mówi się o atypowych kształtach bakterii.

Kształty bakterii mogą znacznie odbiegać od norm fizjologicznych i mówi się wówczas o inwolucji lub degeneracyjnych kształtach bakterii. Formy te powstają najczęściej wówczas, gdy bakterie wyczerpią produkty

Leave a Reply