W komórkach bakteryjnych

Pod względem budowy i funkcji fizjologicznych kwasy nukleinowe wszystkich organizmów żywych są podobne. Jednak u bakterii udaje się wykazać pewne odrębności. Oprócz czterech zasad połączonych w pary (A-T G-C), u bakterii występują jeszcze w niewielkich ilościach tzw. nietypowe zasady azotowe. Są to: 5-hy- droksymetylocytozyna, 5-metylocytozyna, 5-hydroksymetylouracyl i 6-metyloamino- puryna.

Ważnym miernikiem składu i budowy DNA jest wskaźnik GC (zawartość GC), tj. stosunek stężenia molarnego guaniny i cytozyny do całej zawartości zasad DNA, wyrażany w odsetkach. W świecie zwierzęcym wskaźnik ten jest dość stabilny i wynosi około 50%, natomiast w świecie bakterii waha się on w szerokim zakresie. Jednak dla poszczególnych gatunków wskaźnik GC jest stały i jest jedną z ważnych cech gatunku w systematyce.

W komórkach bakteryjnych występują także nukleotydy wolne, nie związane z kwasami (nukleotyd adenilowy, urydylowy). Biorą one udział w przemianie materii.

Leave a Reply