Właściwości limfocytów

Badania w mikroskopie elektronowym wykazały, że powierzchnia limfocytów T jest gładka i zawiera tylko pojedyncze receptory Ig (o charakterze immunoglobulin), które pozwalają na połączenie się komórki z antygenem, oraz receptory dla krwinek baranich, które łącząc się z limfocytem tworzą rozety spontaniczne. Wykazanie tych rozet in vitro służy jako test odróżniający limfocyty T od B.

Limfocyty B natomiast mają bardzo wiele receptorów na powierzchni: dla C3 (trzeciego komponentu dopełniacza), dla części Fc immunoglobulin, nie mają jednak na powierzchni antygenu 0, charakterystycznego dla komórek T. We krwi obwodowej stosunek T:B wynosi około 60:20. Oprócz tego około 10% limfocytów oznacza się jako komórki „nuli”

tzn., jako komórki nie dające się zaszeregować ani do jednej, ani do drugiej populacji. Zarówno limfocyty T, jak i B pod wpływem stymulacji swoistym antygenem przechodzą w limfoblasty – duże komórki o wysokiej zawartości RNA, które barwią się intensywnie pironiną (komórki pironinofilne). Immunoblasty komórek T transformują się następnie w małe efektorowe limfocyty, a immunoblasty B – w komórki plazmatyczne.

Leave a Reply