WPŁYW CZYNNIKÓW FIZYCZNYCH

Pewna liczba czynników fizycznych, działających zarówno w warunkach naturalnych, jak i zastosowanych sztucznie, niszczy drobnoustroje lub hamuje ich wzrost i namnażanie się.

-1. Temperatura. Jak wcześniej zaznaczono, odróżnia się temperatury: minimalną, optymalną i maksymalną, które charakteryzują wzrost poszczególnych gatunków drobnoustrojów. Każda temperatura wyższa od maksymalnej działa szkodliwie na wewnątrzkomórkowe ciągi metaboliczne, przez niszczenie struktury białek enzymatycznych. Wyraźnie szkodliwie działa temperatura 335 K (62°C) stosowana przez 30 min. Wyższe temperatury, jak temperatura gotowania się wody lub gorące suche powietrze do 453 K (180°C), działają zabójczo na drobnoustroje. Różne me-tody zastosowania temperatur do niszczenia drobnoustrojów szerzej opisano w następnym rozdziale.

a. Zamrażanie. Temperatury poniżej 273 K (0°C) nie mają większego wpływu na biologiczne właściwości drobnoustrojów. Wprawdzie bakterie nie namnażają się i zahamowane są przemiany wewnątrzkomórkowe, ale nie ulegają zniszczeniu. Znane są pojedyncze gatunki mikroorganizmów wrażliwych na obniżoną temperaturę. Należy je traktować jako wyjątki. Zamrażanie wykorzystuje się do długotrwałego przechowywania szczepów bakterii i wirusów w temperaturze 88 K ( – 185°C). Zamraża się produkty, w których mogą namnażać się bakterie. Wielokrotne zamrażanie i odtajanie powoduje zazwyczaj rozpad komórek bakteryj-nych, a także zniszczenie wirusów.

Leave a Reply